home duurzame inzetbaarheid eigen regie (autonomie)

Eigen regie (autonomie)

Verbetering van de organisatie van het werk is de ‘vergeten groente’ op het terrein van duurzame inzetbaarheid. Maar wie op zoek is naar structurele oplossingen voor knelpunten in relatie tot de thema’s gezondheid, ontwikkeling en balans werk-privé moet het juist vaak zoeken in de verbetering van de organisatie van het werk. Een actieve aanpak op dit terrein is daarmee een belangrijke route, waarbij organisatiebelangen goed kunnen samengaan met de belangen van medewerkers.

Oplossingsrichtingen om de eigen regie van medewerkers te vergroten en daarmee de duurzame inzetbaarheid te verhogen:

  • Goede informatievoorziening. Hiermee bevorder je autonomie en voorkom je stress: medewerkers krijgen de gelegenheid om te anticiperen op veranderingen. Met goede informatievoorziening over doelen en resultaten bevorder je dat medewerkers zich verbonden voelen met de organisatie en met collega’s.
  • Inrichten van een proces voor verbetervoorstellen:
    • Fysieke ideeënbus: maar gebruik deze dan ook echt en koppel terug aan de indiener waarom er wel / niet iets met het idee gedaan wordt
    • Geef iemand de rol van innovatie-coördinator – dat kan iemand van HR zijn maar ook een manager of een OR-lid of een medewerker
    • Proces moet in ieder geval voorzien in: loket, format (wat is het idee, wat levert het op en wat kost het) beslissingsbevoegdheid t.a.v. voorstellen, terugkoppeling aan de indiener inclusief argumentatie.
    • Het stimuleren van innovatie en het geven van een podium aan de indieners van goede ideeën is key!