Ontwikkelen

2.1 SCHOLING

Cao-partijen in de Gemaksvoedingindustrie onderschrijven het belang van scholing. Zo kunnen werknemers gebruik maken van het volgende:

Scholing en opleiding (artikel 54)
Gedurende de looptijd van de CAO hebben werknemers het recht om onder werktijd en op kosten van de werkgever door een erkende instelling een nulmeting voor een ervaringscertificaat (EVC) te laten verrichten.

Employability en loopbaanbegeleiding (artikel 53)
Gedurende de looptijd van de CAO reserveert iedere onderneming 0,2% van de CAO-loonsom voor niet-functiegerichte scholing ter verbetering van de positie op de arbeidsmarkt en loopbaanadvies. Per werknemer bedraagt het maximale budget € 750,- gedurende de looptijd van de CAO.
Aanvragen voor besteding van dit budget dienen te worden ingediend door de werknemer bij het secretariaat van SFG.
De aanvragen worden goedgekeurd en geregistreerd door het secretariaat van SFG.

Aanvraag
Een aanvraag kan schriftelijk worden ingediend. Voor deze aanvraag zijn de volgende gegevens van de werknemer benodigd.

  • de NAW (persoonlijke) gegevens;
  • de organisatie waar de werknemer werkzaam is;
  • de functie binnen deze organisatie;
  • de (niet-functiegerichte) scholing die de werknemer gevolgd heeft;
  • een factuur, behorend bij deze scholing.

Een aanvraag wordt goedgekeurd indien uit het aanvraagformulier het volgende blijkt:

  • De scholing is niet- functiegericht en ter verbetering van de positie van de werknemer op de arbeidsmarkt;
    aanvragen voor hobbymatige scholingen worden niet goedgekeurd evenals wettelijk verplichte scholingen of scholing voor OR- leden;
  • De werknemer ontvangt voor de scholing geen vergoeding uit een andere bron.

De aanvraag kunt u richten aan het secretariaat van SFG.

Aanvullend aanbod

2.2 LOOPBAANPADEN INZICHTELIJK MAKEN

Om doorstroom binnen de organisatie te realiseren en medewerkers perspectief te bieden is het essentieel om inzichtelijk te maken welke mogelijkheden er zijn om zich horizontaal of verticaal te ontwikkelen. Daartoe worden loopbaanpaden ontwikkeld inclusief opleidingsprogramma’s.

Het ontwikkelen van loopbaanpaden met de daarbij behorende opleidingsprogramma’s zal door de organisaties zelf (directie, HR en opleidingscoördinator) worden gedaan.

Daarbij kan ondersteuning gevraagd worden van externe partijen waaronder Scohr www.scohr.nl

2.3 LOOPBAANADVIES EN POP ONTWIKKELEN/INVOEREN

Loopbaanadvies

Wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik en hoe kom ik daar? Dat zijn vragen die je gaat onderzoeken tijdens een loopbaanadviestraject. Met een gecertificeerde coach kijk je samen naar jouw situatie. Op basis daarvan bepalen jullie wat het traject moet inhouden.

Deze trajecten zijn beschikbaar via;

2.4 PERSOONLIJK ONTWIKKEL PLAN