home over sfg doelstellingen

Doelstellingen

SFG heeft als doel het bevorderen van de goede arbeidsverhoudingen en het financieren en subsidiƫren van activiteiten, gericht op het optimaal functioneren van ondernemingen in sociaal-economisch opzicht. De activiteiten van SFG vallen onder de bepalingen van de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Gemaksvoedingindustrie (CAO).

  • het geven van voorlichting en informatie over de CAO voor de Gemaksvoedingindustrie;
  • het toezien op naleving van de bepalingen van de CAO;
  • het bevorderen van bij- en nascholing van de werknemers die in de bedrijfstak werkzaam zijn;
  • het innen en beheren van de SFG-bijdrage ter financiering van de doelstellingen van SFG.

Het geven van voorlichting en informatie over de CAO voor de Gemaksvoedinsindustrie
SFG verstrekt informatie over de uitleg van de CAO aan de werkgevers en werknemers in de Gemaksvoedingindustrie.

Toezicht houden op de naleving van de CAO
SFG houdt toezicht op de naleving van de CAO en behandelt klachten van belanghebbenden van stelselmatige overtredingen van de CAO en kan optreden tegen hen die stelselmatig de bepalingen van de CAO niet getrouw naleven.

Het bevorderen van bij- en nascholing van de werknemers die in de bedrijfstak werkzaam zijn
SFG zet zich in om bij-en nascholing van de werknemers in de Gemaksvoedingindustrie te bevorderen. Daarnaast reserveert iedere onderneming 0,2% van de CAO-loonsom gedurende de looptijd van de CAO voor niet-functiegerichte scholing ter verbetering van de positie op de arbeidsmarkt en loopbaanadvies.

Innen en beheren van SFG-bijdrage
De werkgever is op grond van artikel 2 van het financieringsreglement van de CAO een bijdrage verschuldigd aan SFG, ter financiering van de doelstellingen en activiteiten van SFG. In opdracht van SFG wordt de administratie gevoerd door Wissenraet van Spaendonck.